ระบบการว่างเครื่อง GEN และ ถังแก๊ส

ภาพตัวอย่างของการว่างเครื่อง GEN และึถังแก๊ส LPG สำหรับ ใช้เป็นเชื่อเพลิง ประกอบอาหารสำหรับเทรลเลอร์ลากจูงที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจอาการ แฟรนไชร์ต่างๆ ขนาดของถังแก๊สขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ในแต่ละวัน